نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

انس با خاک معنای غربت می دهد و این غربت پایان ناپذیر است.الا اینکه بار سفر بربندی و راهی دیار عشاق شوی و جام بلای دنیا را بنوشی تا آسمانی شوی.

و شهدا اینگونه کردند که آسمانی شدند...

  • نجوا
شهادت را به اهل درد می دهند و ما هنوز شهادت را بدون درد میخواهیم...
  • نجوا

مرا هزار هزار آرزو در این دنیاست

                که باشد هر هزار هزارش دیدن رخ ماهت

                                     بیا و به هنگام سحری از رمضان روشن کن

                                                           نگاه خیس و منتظر  این گدای چشم به راهت

  • نجوا