نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

۵ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

آنها که مدعی سیاسی بودن می کنند غافل از آنند که در دنیای سیاست ،سیاستمداری نیست که مغلوب فنون فکری و بازیچه دست سیاستمدارانی  قدر تر از خود نشوند.با این وجود خودمان را تمرین دهیم تا انقلابی باشیم و انقلابی عمل کنیم.

  • نجوا

در روزگاری تمام بنیان های اسلامی یک حکوت را ، توافقی احمقانه به باد داد.آن روزگار از ما زیاد دور نیست.به اتفاقات تاریخی آندلس قدیم جهت تفنن هم که شده سری بزنید.

  • نجوا

راه ما با بعضی به اصطلاح دوستان قدیم همچون جاده ای یک طرفه شده. تخته گاز میروند ولی برگشتی برای تجدید دوستی ها در کار نیست...

و من هنوز انتهای جاده ی رفاقت تنها ایستاده ام و به سرنوشت خود فکر میکنم.

  • نجوا

راه ما با بعضی به اصطلاح دوستان قدیم همچون جاده ای یک طرفه شده. تخته گاز میروند ولی برگشتی برای تجدید دوستی ها در کار نیست...

و من هنوز انتهای جاده ی رفاقت تنها ایستاده ام و به سرنوشت خود فکر میکنم.

  • نجوا


نمی دانم چه سری دارد سیاهی چشمهایت که وقتی به آن می نگرم همه دشواریهای زندگیم ناگهان  هموار می شود.آمدی و دیدی دلم شکسته ام با فانوسی در دست  و تو چشمهایت انگار ساحل امنی بود برای آرامش دل طوفانیم.و چه زیبا بود که با لبخندی در گوشم نجوا کردی دل بکن از من و من در پاسخت گفتم،  قصد دل کندن ندارم از تو ای دل کنده از خود ، از تو ای برده دلم را ،تا شب خوب وصال...

  • نجوا