نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

۱ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

آنچه مسلم است آزادی های مذهبی و باورهای اعتقادی که بر پایه ادیان اللهی استوار باشد ، حق هر فردی از ابناء بشر و در هرکجا از پهنه گیتی است.اهمیت توجه به این نکته که باور مذکور باید بر اساس آموزه های اللهی و منطبق بر سیره و سنت رسولان حق استوار باشد، تاکید به این اصل است که اگر مبانی مذهبی که قرار است به عنوان باور های قلبی و اساس اعتقادات یک انسان در روح و جان وی نهادینه گردد، باید ریشه اللهی و از چشمه سار معرفت جبهه حق باشد و الا مراتب رشد و تعالی معنوی وی میسر نشده و همانا رسالت تمام انبیاء حق که دوری از مسیر شیطانی و ظواهر باطل است ، محقق نخواهد شد.

بی تردید در این مسیر حساب هر نحله فکری و مکتبی و یا آئین غیر اللهی که ساخته ایادی جبهه شیطانی در جهان امروز ماست ، از مسیر انسان سازی که قطعا مطابق با عقل و فطرت  نیز هست ، جدا بوده و آزادی برای تبلیغ چنین تفکرات باطلی محدود خواهد بود.

  • نجوا