نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

۹ مطلب با موضوع «شعر» ثبت شده است

تنها اگر به خلوت هجرانت آمده ام

سر خوش زه وصال یادت آمده ام

  • نجوا

بی شک به نگاه تو گرفتار شدم

                ورنه دل ما قوت شیران دارد...

  • نجوا

این ره که مرا برده نگاهت انگار

                   صد سال که نه بلکه هزاران عمر است

  • نجوا

ای خوش تر از تمام دنیا با من

امروز تو با منی و فردا با من

هر جور که دوست داشتی با من باش

ای عشق! جواب دشمنانت با من

  • نجوا

آشفته و حیران و پریشان و خراب
این قصه عشق است ، نه مستان شراب
هر دم بفریبم ٬که دلم ٬ راست نبود !
آن زلف پر از ناز و لب همچو سراب

  • نجوا

از عشق بریدیم و دلیل آوردیم

صد ها نه هزار ها ادا آوردیم

غافل که دلی نیست ،عاشق نشود

افسوس جفاها که به دل آوردیم

  • نجوا

میزند لب به لب کاسه شیر/میکند چشم اشارت به اسیر
چه اسیری که همو قاتل اوست/تو خدایی مگر ای دشمن دوست (شهریار)
فرق عدالت همچون دیشبی شکافت و صدایی جز فزت و رب الکعبه از او برنخواست...


  • نجوا

                         

     عشق را معنا بکن،  معنا اگر دارد بگو

                 ور نه هر کفری به جای عشق معنا می کنند


  • نجوا

مرا هزار هزار آرزو در این دنیاست

                که باشد هر هزار هزارش دیدن رخ ماهت

                                     بیا و به هنگام سحری از رمضان روشن کن

                                                           نگاه خیس و منتظر  این گدای چشم به راهت

  • نجوا