نجوا

نوشتارهای یک جوان دانشجو

نجوا

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند...

مالکیت آسمان ها را به نام کسانی نوشته اند که دل به زمین نبسته باشند.این حقیقتی است که بارها و بارها در طول تاریخ تکرار خواهد شد و هر بار آنان که اینگونه دل در گرو آسمان ها دارند به دیدار آن خواهند شتافت...

زمین را انسان ربایی بزرگ بدان که هر چه  به آن نزدیک تر گردد،بیشتر جذب تعلقات و دلبستگی هایش خواهد شد...

راه و رسم بودن در ترک دنیاست ، پس ای برادر کوله بارت را بربند و عظم سفر کن که سفر ، آغاز بودن و ماندن است ...

بدان که میراث این کره خاکی برای فرزندان آدم(ع)  جزء فنا نیست ، چرا که  هر چه از جنس خاک است ، ابدی نیست...